Ga verder naar de inhoud

Hitachi Power Tools Netherlands

Hitachi Power Tools Netherlands

Hitachi Power Tools Netherlands B.V.
Algemene Verkoopvoorwaarden van Hitachi Power Tools Netherlands B.V.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hitachi
Power Tools Netherlands B.V., hierna te noemen de “Verkoper”, als (potentieel) Verkoper
en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
1.2 Toepasselijkheid van de door de wederpartij, hierna te noemen de “Koper, gehanteerde
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.4 Bankgegevens: The Bank of Tokyo (Holland) N.V. Amsterdam, reknr 63 56 51 319.
IBAN: NL62 BOTK 0635 6513 19, BIC: BOTKNL2X.
KVK: 30065607, BTW: NL006026163 B01
Alle verkopen en leveringen geschieden volgens onze algemene verkoopvoorwaarden,
gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, op 21 oktober 1992.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand zodra de Verkoper de opdracht van de Koper
schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel zodra de Verkoper een opdracht in
uitvoering heeft genomen.
2.3 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat
de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 3 – De Prijs

3.1 De prijs van de goederen is af fabriek of opslagplaats, exclusief B.T.W. en eventuele
andere rechten voor verpakkingsmaterialen.
3.2 Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of
valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de
Verkoper het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een prijsverhoging binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de Koper het recht de overeenkomst op
die grond te ontbinden.

Artikel 4 – Levering en Overgang van risico

4.1 De overeengekomen leveringstijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.2 Aflevering geschiedt af fabriek of opslagplaats
4.3 Het risico voor de zaken gaat op de Koper over op het moment dat de zaken in het
middel van transport worden geladen. Tenzij anders overeengekomen bepaalt de Verkoper
de wijze van transport. Het transport geschiedt echter voor risico en rekening van de Koper.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling dient contact te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Betaling dient
te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of
opschorting.
5.2 Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum kan 2% korting in mindering op het
factuurbedrag excl. B.T.W. worden gebracht. Aftrek wegens korting is echter niet geoorloofd,
indien oudere facturen nog onbetaald zijn, ongeacht of deze facturen reeds opeisbaar zijn of niet.
5.3 In geval van niet tijdige betaling, is de Koper een rente verschuldigd ten bedrage van het
promessedisconto van De Nederland Bank NV. plus 3% met het minimum van de wettelijke
rente per jaar.
5.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de Koper in rekening gebracht, conform
het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.5 Betalingen door of vanwege de Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de
door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door
hem verschuldigde renten en daarna in volgende van ouder dom de openstaande
hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Koper.
5.6 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1 Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens de
Verkoper uit hoofde van enige overeenkomst met betrekking tot de levering van zaken of
verrichte dan wel te verrichten werkzaamheden welk de Verkoper met de Koper is
aangegaan, blijven de geleverde zaken eigendom van de Verkoper.
6.2 De Verkoper is bevoegd de zaken zonder ingebrekestelling bij overschrijving van de
betalingstermijn terug te vorderen. De Koper is verplicht de zaken op eerste vordering van de
Verkoper onverwijld aan deze terug te geven. De koper stelt de Verkoper op eerste verzoek
in de gelegenheid de door de Verkoper geleverde zaken bij hem terug te halen. De kosten
van teruggave zijn voor rekening van de Koper.
6.3 Gedurende de periode van het eigendomsvoorbehoud is de Koper uitsluitend bevoegd
over de zaken te beschikken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

Artikel 7 – Zekerheid

7.1 Indien er goede grond bestaat dat de Koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is
de Koper verplicht op eerste verzoek van de Verkoper terstond genoegzame en in de door
de Verkoper gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de
nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Koper daaraan niet voldaan heeft is de
Verkoper gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
7.2 Indien de Koper aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen naar een
daartoe strekkende schriftelijk aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn
verplichtingen direct opeisbaar.

Artikel 8 – Garantie

8.1 De garantieverplichting van de Verkoper houdt uitsluitend in, dat de Verkoper zonder
hiervoor kosten in rekening te brengen die gebreken aan de verkochte zaken hersteld, die
binnen 12 maanden na de levering zijn ontstaan, anders dan door onoordeelkundig gebruik.
8.2 De garantieplicht geldt niet ten aanzien van die onderdelen, welke de Verkoper voor de
toepassing van deze garantie heeft uitgezonderd.
8.3 Evenmin is de Verkoper tot enige niet wettelijk verplichte garantie gehouden, zolang de
Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met
de Verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst
voortvloeit.
8.4 De garantie geldt evenmin indien de Koper zelf reparaties verricht of wijzigingen in de
goederen aanbrengt, of deze door derden laat verrichten of aanbrengen, of indien de
goederen onoordeelkundig worden gebruikt of voor een ander doel dan waarvoor zij zijn
bestemd, of gebrekkig worden onderhouden.
8.5 Indien de Verkoper ter voldoening aan de garantieverplichting nieuwe onderdelen levert,
zullen op die levering deze voorwaarden volledig van toepassing zijn.

Artikel 9 – Reclames

9.1 De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan de Koper daarop geen beroep
meer doen indien hij de Verkoper niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 dagen na aflevering althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
9.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de
afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verkoop van één
jaar na aflevering.
9.3 Het in dit en het vorige artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het
verrichten van diensten.

Artikel 10 – Ontbinding/bevrijding

10.1 Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem
uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement,
surséance van betaling of onder curatele stelling van de Koper of stillegging of liquidatie van
diens bedrijf of indien executoriaal beslag wordt gelegd op zaken van de Koper, is de
Verkoper te zijner keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en
onverbindend de hem verder toekomende rechten, de overeenkomsten geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De
Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het hem
toekomende te vorderen.
10.2 Indien de Koper, nadat de Verkoper hem daartoe een termijn van 7 dagen heeft gesteld,
niet aan aflevering meewerkt, is de Verkoper van zijn verbintenissen bevrijd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens voor zover uit deze verkoopvoorwaarden anders voortvloeit, is de Verkoper
slechts aansprakelijk voor schade, die aan zijn opzet of grove schuld is te wijten.
11.2 De Verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.
11.3 De Verkoper bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke hij ter
afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de Koper kan inroepen, mede ten behoeve
van zijn ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragen hij ingevolgde de
wet aansprakelijk zou zijn.
11.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijk van de Verkoper
ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 12 – Gebruik van het merk

12.1 Het is verboden de zaken zonder het door de Verkoper aangebrachte merk te verkopen.
Ieder ander gebruik van het merk is aan de Koper verboden. Clichés blijven ook na betaling
volledig eigendom van de Verkoper.

Artikel 13 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de Koper is het Nederlands Recht
van toepassing.
13.2 Geschillen tussen de Verkoper en de Koper, behorende tot de competentie van de
Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter te Rotterdam.

Artikel 14 – Conversie

14.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend
karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.